Werkwijze

Op onze boerderij locatie is er tijdens de dagopvang altijd een gediplomeerd medewerker aanwezig. Deze medewerker zorgt, samen met een vrijwilliger en stagiaire, voor goede zorg en ondersteuning tijdens de dagopvang. Ook hebben wij aantal chauffeurs in dienst, die de deelnemers van de dagopvang, indien gewenst, ophalen en weer thuis brengen. Bij de Woongroep in Holwierde is altijd een verzorgende-IG, helpende en huiskamer assistent aanwezig. 

Als u bij ons komt wonen of deel gaat nemen aan de dagopvang, vindt er eerst een gesprek plaats met u en uw partner/kind/wettelijk vertegenwoordiger. In dit gesprek wordt een zorgleefplan opgesteld waarin onder andere staat waar hulp bij nodig is, de belangrijke medische gegevens, de eerste contactpersoon bij calamiteiten en de wensen van de persoon zelf voor de dagopvang of het wonen. Binnen 24 uur na opname beschikt elke bewoner over een voorlopig zorgleefplan. Binnen zes weken na opname is er een definitief zorgleefplan. Minimaal twee keer per jaar wordt het zorgleefplan geëvalueerd, en waar nodig, bijgesteld.

Wij vinden het erg belangrijk dat er naar uw wensen wordt geluisterd en streven ernaar deze te volgen. 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Wij vinden het belangrijk dat de zorg en/of hulp ondersteunend is aan de kwaliteit van leven die de bewoner nastreeft. Als een bewoner bij ons komt voor de dagopvang, of komt wonen, zorgen wij er voor dat de zorgverleners het levensverhaal van de persoon kennen. 

Familieparticipatie                                                                                                                                                                   

Binnen Oldenbosch vinden wij het belangrijk dat familieleden de ruimte krijgen om binnen het wonen en welzijn te participeren. Dit uit zich in een jaarlijkse familielunch, jaarlijkse lezing en het traditionele kerstfeest samen. Verder kunnen de familieleden d.m.v. ons zorgsysteem Nedap onze dossiers en rapportages 24 uur per dag inzien.

Medicatieveiligheid

Binnen Oldenbosch zijn de 'Veilige principes in de medicatieketen' geïmplementeerd. Bewoners hebben het recht hun eigen apotheek te kiezen. Een bewoner kan er ook voor kiezen om voor onze 'eigen' apotheker te kiezen. Wij hebben een samenwerking met een apotheek in de buurt die ons helpt om het medicatieproces goed te stroomlijnen en zo te voldoen aan de veilige principes in de medicatieketen.

Indicaties

Wij zijn er druk mee bezig om alle indicaties op korte termijn, via een online programma binnen te krijgen via de Gemeente. Op deze manier kunnen wij sneller en overzichtelijker de indicaties beoordelen, verwerken en/of verlengen.