Privacy

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en willen uw privacy beschermen. In dit stuk laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u of uw kind als cliënt bij ons wordt aangemeld en waarom we deze gegevens verzamelen.
Zorgboerderij Oldenbosch respecteert de privacy van al haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om gegevens te verstrekken. Volgens de zorgwet moet ons cliëntendossier de volgende gegevens bevatten:

  • De personalia en andere voor de zorgverlening relevante   gegevens
  • De indicatiestelling
  • De zorgovereenkomst
  • Het zorgplan
  • De resultaten van evaluatie


Ook zullen wij gegevens over een eventuele diagnose van netwerkpartners verwerken in het dossier. Deze gegevens worden gebruikt om de zorg goed af te stemmen op de cliënt. De gegevens worden -indien op papier- bewaard op ons afgesloten kantoor in een afgesloten kast. De meeste gegevens zullen digitaal opgeslagen worden en dit gebeurt op ons gecertificeerde zorgsysteem, Nedap ONS.

Bewaren van gegevens
Uw persoonlijke gegevens/ uw dossier zijn ten alle tijden beschikbaar voor zowel Oldenbosch als de cliënt. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart Oldenbosch de gegevens en krijgt de deelnemer een kopie als hij dat wil. Voor de gegevens gelden een bewaartermijn van 15 jaar en de rechten van deelnemers ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de wet AVG.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Wij zullen alleen informatie opvragen wanneer wij kunnen aantonen dat deze informatie nodig is voor het bieden van kwalitatief goede zorg. Voor het gebruik van foto's vragen we een extra handtekening. U kunt daarop instemmen of uw kind wel of niet op bijvoorbeeld sociale media en onze website mag.


Derden
De informatie wordt niet verkocht aan of gedeeld met derden, tenzij dit nodig is om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen/verhogen. Dit doen wij alleen met toestemming van de cliënt. Daarnaast kan de informatie intern gedeeld worden. Dit zal van tevoren aan de cliënt medegedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. We werken met cloud-opslag die voldoet aan de AVG en/of de GDPR. Inloggen op het zorgsysteem moet altijd met een gebruikersnaam, wachtwoord en twee-traps verificatie.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De cliënt heeft het recht zijn/haar gegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van zijn/haar gegevens aan te vragen. Mocht je een vraag of opmerking over de gegevensverwerking hebben, kunt u een mail sturen naar: algemeen@oldenbosch.eu. Wanneer u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering doet, willen wij graag weten of het verzoek echt van de cliënt komt. Stuur daarom een kopie van u ID of paspoort mee in de mail met uw vraag of opmerking. Om uw privacy te beschermen kunt u uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij als organisatie van u hebben. Dit heet ‘het recht op dataportabiliteit’. U kunt ons ook vragen om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken. Het is niet verplicht om alle gegevens in te vullen. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe ver reikt onze verantwoordelijkheid?
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die via het aanmeldformulier aan zorgboerderij Oldenbosch worden verzonden. Daarnaast op de aanvullende informatie die tijdens de intake wordt verkregen of door een netwerkpartner wordt toegestuurd. Deze informatie wordt beveiligd opgeslagen. Zorgboerderij Oldenbosch accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of de inhoud van) websites of diensten van derden.

Datalek
Is er sprake van (een vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij dit direct te melden via algemeen@oldenbosch.eu.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze privacy verklaring dan kunt u een email sturen aan algemeen@oldenbosch.eu.

Nog belangrijk
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.