Privacyverklaring Zorgboerderij Oldenbosch

 

Oldenbosch is een Zorgboerderij gevestigd te Holwierde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85998974.  Binnen Oldenbosch staan de belangen van onze cliënten centraal. Het veilig beheren en delen van informatie is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Voor ons is een verantwoorde omgang met uw persoonsgegevens daarom van groot belang, wat maakt dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Wij respecteren de privacy van iedereen die op enige wijze verbonden is aan ons platform of gebruik maakt van onze diensten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op cliënten, ouders, verwanten en/of wettelijk vertegenwoordigers en bezoekers van de website van wie Zorgboerderij Oldenbosch persoonsgegevens verwerkt.

Oldenbosch zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken (verzamelen, vastleggen, delen en opslaan) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en alle andere relevante wet- en regelgeving. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die rechtmatig aan ons ter beschikking zijn gesteld. Uw persoonsgegevens worden daarnaast alleen gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens enkel gebruiken wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wie wij zijn, welke gegevens Oldenbosch verwerkt en voor welke doeleinden dit gebeurt. Ook komt aan bod hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en welke maatregelen wij nemen om uw gegevens te beschermen. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op via: algemeen@oldenbosch.eu. Ook kunnen wij u aanvullende informatie verstrekken over ons privacybeleid dat op onze dienstverlening en onze website van toepassing is.

Wie zijn wij?

Zorgboerderij Oldenbosch biedt in totaal woonplek aan 5 jongeren, waaronder ook logeerplekken (12 tot 18 jaar) en dagbesteding (vanaf 12 jaar), die in een normale leefomgeving willen wonen met extra ondersteuning bij hun hulpvragen. Ook bieden wij hier dagopvang aan voor ouderen en volwassenen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Oldenbosch?

Oldenbosch verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij een intakegesprek of via ons online (contact)formulier op onze website.

Wij gebruiken de volgende gegevens van u voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden:

• naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
• geboortedatum;
• postcode;
• e-mailadres en telefoonnummer;
• bedrijfsgegevens (voor leveranciers);
• communicatie tussen u en Oldenbosch;
• (technische) gegevens over het gebruik van onze website;
• Burgerservicenummer (BSN);
• het polisnummer ziektekostenverzekering;
• gegevens van de huisarts;
• gezondheidsgegevens;
• financiële gegevens;
• IP-adres;
• surfgedrag op de website.

Bronnen: hoe worden mijn persoonsgegevens verkregen?

Zorgboerderij Oldenbosch verwerkt persoonsgegevens die u zelf persoonlijk heeft verstrekt tijdens het intakegesprek of begeleiding zoals contactgegevens of andere (bijzondere) persoonsgegevens. Er zijn ook persoonsgegevens die wij met toestemming van u hebben opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers. Oldenbosch communiceert altijd transparant over de wijze waarop persoonsgegevens zijn verkregen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

a) om begeleidingsovereenkomsten aan te kunnen gaan;
b) om onze diensten te kunnen verlenen;
c) om de kwaliteit van onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering te verbeteren
d) om onze website te onderhouden, beheren en online te houden;
e) om onze website te verbeteren en de doeltreffendheid van de website te testen;
f) om uitvoering te geven aan de organisatiedoelen van Oldenbosch;

Oldenbosch gebruikt de vrijwillig door u verstrekte persoonsgegevens daarnaast om met u te communiceren en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor u en voor onze dienstverlening.

Oldenbosch zal uw persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit is slechts anders indien Oldenbosch hiervoor uw expliciete toestemming heeft ontvangen of als wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Oldenbosch maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling ten aanzien van uw persoonsgegevens.

In sommige gevallen zullen wij uw gegevens gebruiken voor PR-doeleinden en sociale media. Dit doen wij alleen na uw uitdrukkelijke toestemming.

Grondslagen voor verwerking

Oldenbosch zorgt ervoor dat voor elke verwerking van persoonsgegevens een wettelijke grondslag aanwezig is. Wanneer niet sprake is van een rechtmatige verwerking dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet.

De verwerking is rechtmatig wanneer Oldenbosch gegevens verwerkt:

a) met uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit inbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voor de intrekking;
b) voor de uitvoering van afgesloten (begeleidings)overeenkomsten;
c) om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet en de verplichting tot het bijhouden van dossier en registreren van het Burgerservicenummer;
d) omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij het doorsturen van uw gegevens binnen/tussen onderdelen van onze organisatie en het verwerken van gegevens ten behoeve van netwerkbeveiliging.

Oldenbosch draagt zorg voor het feit dat een verwerking van gegevens niet indruist tegen uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Oldenbosch hanteert de volgende bewaartermijnen:
• Dossiergegevens Wet Maatschappelijke Ondersteuning: 15 jaar.
• Dossiergegevens Jeugdwet: 20 jaar.
• Dossiergegevens Wet langdurige zorg: 20 jaar.
• Onze administratie dienen wij op grond van de fiscale bewaarplicht 7 jaar te bewaren.

Voor de overige persoonsgegevens geldt dat Oldenbosch de verstrekte persoonsgegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Zorgboerderij Oldenbosch kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners
(verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Zorgboerderij Oldenbosch persoonsgegevens verwerken. Zorgboerderij Oldenbosch sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Een voorbeeld hiervan is het elektronisch cliëntdossier ONS van leverancier Nedap, waar Zorgboerderij Oldenbosch een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten.

Zorgboerderij Oldenbosch deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding nodig is of vanuit een wettelijke verplichting. Zorgboerderij Oldenbosch deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijvoorbeeld bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Zorgboerderij Oldenbosch geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Zorgboerderij Oldenbosch ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Oldenbosch treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van toegang tot de verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking of ander ongeoorloofd gebruik. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de persoonsgegevens.

De personen die binnen de organisatie van Oldenbosch inzicht hebben in de persoonsgegevens zijn te allen tijde verplicht om hier vertrouwelijk en zorgvuldig mee om te gaan. Hiertoe hebben zij een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op via algemeen@oldenbosch.eu.

Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Zorgboerderij Oldenbosch heeft maatregelen getroffen om datalekken te voorkomen. Als zich desondanks een datalek voordoet dan onderzoeken en registreren wij het incident volgens onze datalekprocedure. Indien nodig informeren wij de betrokkene en doen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

De website van Oldenbosch gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Oldenbosch verzamelt enkel cookies voor functionele doeleinden, zodat de website goed blijft werken. Het is belangrijk dat de website juist blijft functioneren zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn. Technisch noodzakelijke cookies (functionele cookies), die nodig zijn voor de werking van de website, mag Oldenbosch zonder uw toestemming plaatsen.

Uw privacyrechten

Indien uw gegevens door ons worden verwerkt, heeft u het recht Oldenbosch te verzoeken om:

(1) inzage in uw persoonsgegevens die door ons verzameld zijn;
(2) informatie over de verwerkingen van uw persoonsgegevens binnen onze organisatie;
(3) correctie/aanpassingen (rectificatie) van uw gegevens die bij ons bekend zijn;
(4) het verwijderen/wissen van uw gegevens (recht op vergetelheid);
(5) het beperken van de verwerking van uw gegevens en;
(6) indien mogelijk het overdragen van uw gegevens aan andere partijen (dataportabiliteit).

Bovendien heeft u recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oldenbosch.

Wij willen u er daarnaast wijzen op het feit dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard kijken wij graag eerst met u naar een passende oplossing nu wij ons uiterste best doen te voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening en de omgang met uw persoonsgegevens.

Indien u het recht op vergetelheid wilt uitoefenen, dan kan dit in sommige gevallen in strijd zijn met onze dienstverlening en andere regelgeving (denk hierbij aan onze wettelijke verplichtingen). Wij zullen met u zorgen voor een passende oplossing om u uw recht zo goed mogelijk uit te laten voeren.

Wanneer u eerder toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, maar u deze toestemming wilt intrekken dan is dit tevens mogelijk.

U kunt een aanvraag als hierboven genoemd indienen wanneer Oldenbosch uw persoonsgegevens verwerkt. U kunt een aanvraag per mail doen door een mail te sturen naar algemeen@oldenbosch.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart (onleesbaar) te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, aan uw verzoek gehoor geven.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (kinderen). Als wij constateren dat Oldenbosch persoonsgegevens van kinderen heeft verzameld zonder toestemming van hun ouders of voogd, zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact opnemen met  algemeen@oldenbosch.eu.

Contactgegevens Privacy coördinator

Oldenbosch hecht veel waarde aan uw privacy. Wij zorgen ervoor dat uw belangen optimaal worden behartigd. Oldenbosch heeft daarom een Privacy coördinator aangesteld. Indien u naar aanleiding van deze Privacyverklaring heeft, kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens:
Naam: Alwin Telkamp
Mail: algemeen@oldenbosch.eu
Telefoonnummer: 06-1534 8232

Wijzigingen

Oldenbosch behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen. De herzieningsdatum wordt in dat geval bijgewerkt. Op onze website vindt u de meest recente versie. Eventuele wijzigingen zullen tijdig aan u per e-mail en op de website bekendgemaakt worden.

Datum laatst gewijzigd: 24-11-2022