Werkwijze

Op onze boerderij locatie is er tijdens de dagopvang altijd een gediplomeerd medewerker aanwezig. Deze medewerker zorgt, samen met een vrijwilliger en stagiaire, voor goede zorg en ondersteuning tijdens de dagopvang. Bij de Woongroep in Holwierde is altijd een verzorgende-IG, helpende en huiskamer assistent aanwezig. 

Als u bij ons komt wonen of deel gaat nemen aan de dagopvang, vindt er eerst een gesprek plaats met u en uw partner/kind/wettelijk vertegenwoordiger. In dit gesprek wordt een zorgleefplan opgesteld waarin staat onder andere waar hulp bij nodig is, de belangrijke medische gegevens, de eerste contactpersoon bij calamiteiten en de wensen van de persoon zelf voor de dagbesteding of het wonen. Binnen 24 uur na opname beschikt elke bewoner over een voorlopig zorgleefplan. Binnen zes weken na opname is er een definitief zorgleefplan. Minimaal twee keer per jaar wordt het zorgleefplan geëvalueerd, en waar nodig, bijgesteld.

Wij vinden het erg belangrijk dat er naar uw wensen wordt geluisterd en streven ernaar deze te volgen. 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Wij vinden het belangrijk dat de zorg en/of hulp ondersteunend is aan de kwaliteit van leven die de bewoner nastreeft. Als een bewoner bij ons komt voor de dagbesteding, of komt wonen, zorgen wij er voor dat de zorgverleners het levensverhaal van de persoon kennen. 

Familieparticipatie                                                                                                                                                                   

Binnen Oldenbosch vinden we het belangrijk dat familieleden de ruimte krijgen om binnen het wonen en welzijn te participeren. Dit uit zich in een jaarlijkse familielunch, jaarlijkse lezing en het traditionele kerstfeest samen. Verder kunnen de familieleden d.m.v. ons zorgsysteem Nedap onze dossiers en rapportages 24 uur per dag inzien.

 Verzorging

Alle bewoners zullen worden verzorgd op basis van de zorg- en persoonlijke behoefte. De was wordt gedaan door de medewerkers, maar familie is vrij dit zelf te doen. De kamers worden schoongehouden door de bewoner samen met een medewerker.

Wooncomfort

Binnen Oldenbosch wonen mensen op basis van scheiden wonen en zorg. Dit betekent dat de mensen hun kamer zelf huren. Bewoners kunnen zijn/haar kamer dus ook zelf naar wens inrichten.

Medicatieveiligheid

Binnen Oldenbosch zijn de 'Veilige principes in de medicatieketen' geïmplementeerd. Bewoners hebben het recht hun eigen apotheek te kiezen. Een bewoner kan er ook voor kiezen om voor onze 'eigen' apotheker te kiezen. Wij hebben een samenwerking met een apotheek in de buurt die ons helpt om het medicatieproces goed te stroomlijnen en zo te voldoen aan de veilige principes in de medicatieketen.